Renovering

All form av renovering/ombyggnad, förutom ommålning, tapetsering och motsvarande enklare underhållsarbeten skall anmälas till styrelsen för godkännande.

Anmälan skall vara skriftlig och vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan arbetena avses påbörjas. Följande blankett ska fyllas i och skickas till styrelsen. Maila blanketten till
fleminggatan49@gmail.com.

Blankett: Ansökan om renovering eller ombyggnad

Av anmälan skall framgå

  • Omfattning av arbetena, inklusive ritningar, samt i förekommande fall en beskrivning av hur arbeten avses utföras
  • Tider då arbetena avses genomföras
  • Godkänd leverantör anlitas för arbeten som erfordrar behörighet
  • Godkända bygglovshandlingar, alternativt bygganmälan om sådan erfordras.

Inga arbeten får påbörjas innan skriftligt godkännande tillställts den som anmält arbete för godkännande och eventuellt uppställda villkor accepterats.

Mer om regler kring ombyggnation kan läsas i bostadsföreningens trivselregler.